Projekt bemutatása

A projekt bemutatása

A Múzeumi Könyvtárak Konzorciuma (MUKK) különleges helyet tölt be a magyar kulturális és könyvtári életben és közgyűjteményi szférában. A múzeumi könyvtár azt az egyedi hivatást valósítja meg, hogy egy múzeumi gyűjteményhez kötött ismeretterület könyvtári dokumentumait gyűjti és közvetíti a múzeum vizualitást preferáló viszonyai között. Egyesíti magában a szakirodalmi művek, illetve azok tárgyiasult hordozói a könyvek periodikumok, kéziratok, és a múzeum gyűjtőköréhez kötődő más muzeális dokumentumok gyűjtését, szolgáltatását.


Múzeumi könyvtárban dolgozni azt a szellemi inspirációt jelenti, hogy a szakirodalmi forráskincs a múzeumi gyűjtemény szellemi és tárgyi dokumentumai körében lehet, és kell korszerűen kommunikálni azt a tudáskincset, amelyet az élő, és manifesztumaiban továbbélő tárgyi kultúra hordoz.


Ezeket a kommunikációs utakat artikulálni, a korszerű csatornákat kiaknázni a jelen projekt feladata.


Jövőkép


Korunk globális átalakulása nem csupán a gazdasági életet változtatja meg, hanem elérte a kultúra, a szellemi élet szereplőit, intézményeit is. A kulturális javak megőrzésére, védelmére, tradicionális gyűjteményezésre és feldolgozásra, a tudományos szféra kiszolgálására, és passzív kommunikációra berendezkedő múzeumi könyvtár felfogás ideje lejárt.


 „A kommunikáció folyamata teremtő folyamat. Nem annyira közvetít adott tartalmakat valamely közösség adott szerkezetén belül, mint sokkal inkább résztvesz egyfelől a közvetíthető tartalmak, másfelől a közösség szerkezetének alakításában. John Dewey írta 1915-ben, Demokrácia és nevelés címû könyvében: "Nemcsak úgy áll a helyzet, hogy a társadalom átadás-átvétel [transmission] által, közlés-közlekedés [communication] által marad fenn, de joggal mondható, hogy az átadás-átvételben, a közlés-közlekedésben létezik. Több mint verbális kapcsolat van a közös, közösség, közlés-közlekedés között. Az emberek a közösen bírtak révén élnek közösségben; s a közösen birtokoltakhoz a közlés-közlekedés juttatja őket." Vagy amint Magyarországon a közelmúltban Kiss Ulrich SJ oly megkapóan írta: "a communico, -are ige eredetileg megosztást és egyesülést jelent, nem csak megtárgyalást: 'közösen tesz valamit valakivel'. A communicatio ennek megfelelően részesítés: részesítem a másikat abban, amivel kapcsolatban szeretném, hogy közös kincsünk legyen. Még a köz-lés szavunk is magában rejti azt, ami közös. A folyamat gyümölcse tehát valamilyen módon közösség, communio, megosztott, közös értékek vállalása."
 

McLuhan híressé vált formulája - the medium is the message, a közeg teszi az üzenetet - egyfelől persze a hordozó meghatározó voltára utal: új kommunikációs technológiák új emberi környezethez, az emberek és eszmék új szerveződéséhez vezetnek.”


A jövőben fokozottan kell figyelembe vennünk, hogy a múzeumi könyvtárak hagyományos (ön)képe, amely a gyűjtés, megőrzés, stabilitás, érték-áthagyományozás társadalmi elvárásaira alapozódik, kiegészül az információs társadalom generálta új kommunikációs célokkal és formákkal.
Ezek között kiemelten kell megnevezni a felhasználó (múzeumi könyvtárlátogató) – könyvtáros (muzeológus) kontaktus markáns irányultságváltását, amely dinamizálja, aktív és kreatív lépéskényszerbe, kezdeményező pozícióba hozza az információgazdát.


A fizikai tér, a lineáris bejárhatóság kitágul a virtuális (cyberspace), a fizikai-tárgyi kontaktus a távoli kapcsolat irányába. Az eredeti dokumentumok megmutatása mellett a másolati, illetve a valóságreprezentációnak az új médiumok felhasználásával történő közvetítése szerves része lesz a könyvtáros (muzeológus) tevékenységének. Ezen kommunikációs csatornák alkalmazása, beépítése múzeumi könyvtári rutinba nem csökkenti, hanem lényegesen szélesíti a könyvtárhasználók körét, mélyíti a befogadást.


A Múzeumi Könyvtárak Konzorciuma a könyvtári rendszerben


A MKK a fent említett oknál és méreténél fogva jelentős helyet tölt be a hazai múzeumi könyvtárak körében. A konzorcium a múzeumi könyvtárak szakmai együttműködésének dinamizálása céljából jött létre. E szakmai együttműködés kiterjesztésére legalkalmasabb a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Múzeumi Szekciója, ahol a múzeumi könyvtári közösség rendelkezésére bocsáthatná mindazon módszertani ismereteket és tapasztalatokat, amellyel e projekt megvalósítása következtében rendelkezik, és amely ezen a területen a hazai élvonalba emeli.


Hangsúlyosan kell itt megemlíteni a könyvtárgépesítés és tartalomszolgáltatás terén létező súlyos igényeket.
A Múzeumi Könyvtárak Konzorciuma kapcsolata a könyvtárakkal
A Múzeumi Könyvtárak Konzorciuma gyűjteményeinél, tevékenységénél és szolgáltatásainál fogva szorosan kötődik a hazai könyvtári rendszerhez is. Aktív együttműködéssel a könyvtári szakmai körökkel, projektekkel, szervezetekkel ápolni kívánja ezt az identitást is.


Külső kapcsolatok
A fent említettek értelmében a Múzeumi Könyvtárak Konzorciuma életében fontos a hazai és adott esetben a nemzetközi szakmai életben való részvételt. Jelentős feladat a vonatkozó Európai Uniós pályázatokon, szakmai konferenciákon való részvétel, a szakirodalom, a fejlesztési trendek naprakész követése, ismerete.

Célkitűzések a közös informatikai rendszerrel kapcsolatban:


1. általánosan elfogadott szoftver alapokon nyugodjon
2. szabványos inputtal, outputtal, adatcsere formátummal rendelkezzen
3. távoli lekérdezhetőséget biztosítson, mind célpontként, mind kiindulópontként
4. biztos disztribúció, folyamatos fejlesztés álljon mögötte
5. múzeumi környezetre alkalmazható legyen
6. moduláris felépítésű legyen
7. költséghatékony megoldást nyújtson

A Múzeumi Könyvtárak Konzorciuma azonos technológiai alapokon nyugvó rendszerrel dolgozik:


1. Linux szerver, Java kliens
2. informatikai szabványok: SQL, XML
3. könyvtári szabványok: HUNMARC, Z39.50
4. OAI-PMH

Költségkímélő megoldások:


1. PostgreSQL adatbáziskezelő, Linux
2. osztott katalogizálásra alkalmas
3. Modulok: OPAC, Katalogizálás, Kölcsönzés, Folyóirat,  Gyarapítás, Elektronikus könyvtár Múzeumi modul


Országos elektronikus könyvtári szolgáltatások körének bővítése, minőségük javítása, fejlesztése:


Nemzetközi szabványokon alapuló online katalógus a metaadatok faktografikus és tartalmi kereshetősége; többnyelvű lekérdezhetőség; már digitalizált dokumentumok archívuma, digitális anyagok publikálása, újrahasznosíthatósága.

Helyi képzési és tanulási szükségleteken alapuló könyvtári szolgáltatások fejlesztése:


Többszintű keresést lehetővé tevő online katalógus; igényszint szerinti felhasználói keresési profil (egyszerű, összetett és tudomyányos keresés), közérthetően kidolgozott segítséggel (help) támogatva (iskoláskorúak esetében a múzeumpedagógusokkal együttműködve oktatással).
 
Dokumentumok bekerülése az egységes országos lelőhely-nyilvántartásba


Szabványos adatmigrációt lehetővé tevő, nemzetközi szabványokon alapuló online katalógus.

24 órás online szolgáltatás.
Kulturális tartalmak hozzáférhetővé tétele


Tematikus bontású link-gyűjtemény irodalmi és irodalomtudományi online adatbázisokhoz; kapcsolódás aktuális könyvtári és múzeumi programokhoz/kiállításokhoz, gyermek/ifjúsági (ajánlott irodalom, múzeumpedagógiai anyagok) és tematikus portáloldalak, online multimédia gyűjtemény, virtuális kiállítások.

Felhasználói csoport-igények figyelembevétele (tanulás/információszerzés)


Többszintű keresést lehetővé tevő online katalógus; igényszint szerinti felhasználói keresési profil (egyszerű, összetett és tudomyányos keresés), gyermek/ifjúsági (ajánlott irodalom, múzeumpedagógiai anyagok) és tematikus portáloldalak, online multimédia gyűjtemény, virtuális kiállítások

A projekt célcsoportja


A projekt célcsoportjait egyrészt a szakkönyvtár gyűjtőköre jelöli ki (szakmai/közvetlen célcsoportok), másrészt a múzeum múzeumpedagógiai célcsoportjai és a közoktatás szükségletei (általános/közvetett célcsoportok).
Szakmai/közvetlen célcsoportok:
– tudományos kutatók (irodalomtudós, művészettörténész és társtudományi PhD-hallgatók, egyetemi oktatók, muzeológusok)
- felsőfokú intézmények hallgatói (irodalom és nyelvszakos, művészettörténész és más társadalomtudományi szakok hallgatói)
- középfokú oktatásban résztvevő igazolt tudományos tevékenységet folytató diákok
Általános/közvetett célcsoportok:
– az irodalom és az irodalmi muzeológia iránt elmélyültebben érdeklődő, de tudományos/formális képzettséggel nem rendelkezők
– az alap- és középfokú oktatásban tevékenykedő magyar nyelv és irodalom, történelem és művészettörténet szakos tanárok
A célcsoportok szükségleteinek megjelenése a projektben: szakirodalmi tájékozódást megkönnyítő tematikus keresési lehetőség; felhasználói csoportra szabott szolgáltatások és kiegészítő tartalmak (kiállításokhoz és programokhoz kötődő „tájékoztató irodalom”, múz. pedagógiai anyagok
- A múzeumok kiállításainak és rendezvényeinek látogatói, az általánosságban meghatározott múzeumhasználók.
- Széles értelemben felfogott könyvtárhasználók a weben keresztül.


A fejlesztések részletes szakmai tartalma


1. A meglévő elektronikus katalógus retrokonverzió és új rekordok lértehozása általi kiegészítése. Az országos lelőhely-nyilvántartás informatikai és könyvtárszakmai irányelveihez igazodó szabványos megoldásokat megvalósító integrált könyvtári/múzeumi rendszer.
2. Interaktív, többnyelvű (magyar/angol) múzeumi könyvtári portál és webopac.
3. A tanulási szükségleteknek és a felhasználói csoportok igényeinek megfelelő lekérdezési lehetőségek és célzott szolgáltatások: többszintű támogatott keresés, tematikus gyermek/ifjúsági oktatási hasznosulású portáloldalak, subsite-ok ajánlott/tájékoztató irodalom iskoláskorúaknak.
4. az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtárhasználat népszerűsítését célzó programok a múzeumpedagógiai részleggel együttműködve.
5. könyvtárosi szaktudás növelése akkreditált könyvtárszakmai képzéseken.

6. távoli elérésű szolgáltatások (webopac, digitalizált objektumok közvetlen elérhetősége, beiratkozás, előjegyzés, könyvfélretétel, reprográfia-rendelés, stb.
7. kulturális és közhasznú tartalmak a könyvtári honlapon: múzeumi kiállításokhoz / oktatási programokhoz kapcsolódóan, ill. felhasználói csoportra / személyre szabott profilok szerint.
8. információkeresési készségeket fejlesztő programok: saját szervezésben, havi 1, ill. igény szerint több.
9. idegennyelvi tanfolyamokon való részvétel könyvtárosok számára.
10. könyvtárszaknyelvi képzésen való részvétel.